Alapító okirat


AZ alapítvány célja a Magyar Nemzet történelem tudatának felélesztése, a nemzethez tartozás érzésének tudatosítása, melyben minden olyan gondolat, törekvés és gyakorlat támogatása kerül, amely a magyarság történelmének, kultúrájának széleskörű megismertetését, elmélyítését és gazdagítását szolgálja.   

A globalizáció kulturális kihívás elé állítja - az elmúlt évtizedek művelődés-, és kulturális politikájának következtében - az amúgy sem erős lábakon álló magyar nemzeti kultúrát, a nemzettudatot.

Az alapítvány feladatának és hivatásának érezi a történelem tanulmányozásán, kutatásán és tanításán keresztül a jövő nemzedékének erkölcsi, kulturális építését.
Különösen nagy felellőséget jelent ez a hagyományos magyar értékek életben tartásához.
Fontos és elsőrangú minden Kárpát- medencében élő magyarnak, ezen belül a humán értékeket vallóknak, a történelem, az irodalom, a néprajz, népi mesterségek, szokások, és az ezekkel kapcsolatos hagyományok továbbvitele, a gyermekekkel való megismertetése.
Felelősen valljuk, hogy a magyar kultúrán keresztül meghatározó szereplői voltunk, vagyunk és leszünk az európai kultúrának.

Céljaink közt szerepel egy olyan szemléletmód kialakítása a közbeszédben és köztudatban, ami kifejezi azt, hogy a történelem nem kisajátítható semmilyen politikai párt, ideológia részéről sem.

Történelmünk szerves részét képezi a vallás, ezért fontos, hogy a történelmi egyházakkal együttműködve pontos képet kapjunk az adott hit filozófiájáról, és azt megfelelő objektivitással adjuk tovább a köztudat számára. Mellőzni kell minden negatív, vallási-, vagy bármilyen más alapú különbségtételt ember és ember között.   

A magyar kultúrára, etnikai, nyelvi és életmódbeli sokszínűség jellemző, és éppen ez a változatosság adja meg azokat a sajátos értékeket, amelyeket szeretnénk képviselni a korunkban jelentkező értékválsággal szemben.
A magyarországi tájegységekhez tartozó kulturális örökségek átadása a fiatalság számára kiemelkedően fontos, mert bennük élhet tovább az a világ és az a fajta értékrend, amelyeket szinte már csak a könyvekből ismerjük.

Hisszük, hogy Nemzeti öntudatunk egyik alappillére, hogy a magyarság elérje a hasonló kultúrával rendelkező nemzetek önbecsülésének szintjét. Hisszük, hogy lehetséges a párbeszéd és a feldolgozása azoknak a történelmi traumáknak, amelyek most még a politikai kommunikáció szolgálatában állnak, és a felek egymás ellen, ideológiai fegyverként használják őket. Így lehetségessé válna egy új, rossz lelkiismerettől mentes történelemszemlélet kialakítása, mely a nemzeti értékek, és a nemzet értékességének felfedezéséhez vezethet el. 

Egy nemzet felemelkedése, sorskérdések eldöntése, elképzelhetetlen a történelem mélyebb ismerete, és a problémafelvetés joga nélkül.

A múlt árnya káros, és sokszor visszafordíthatatlan élethelyzeteket teremtett ennek a nemzetnek, mivel a kultúráját, értékeit a valóságosnál visszafogottabban igyekeztek meghatározni és bemutatni.
A rendszerváltozás kulturális részlegessége miatt, a korábbi évtizedek történelem szemlélete tovább él az oktatási intézményekben. Ennek egyenes következménye az individualizálódás, a közösségi értékek, vagy a közösségnek, mint értéknek a hanyatlása.
Ennek folyamatos hatása s érzékelhető következménye a többnyire a nyugati világból érkező, hamis, alacsony színvonalú, értéktelen „kulturális” eszközök, ”művészetek” térnyerése.

Évtizedeken keresztül a Nemzet szót, mint fogalmat, mint összetartó erőt nem volt szabad hangsúlyozni, és sajnos napjainkban is hasonló értékítélettel küzdünk. Szeretnénk itt megint megragadni a lehetőséget, és ismét kijelenteni, hogy nem politikai hovatartozást kíván demonstrálni az alapítvány, csupán a történelem, politikáról való leválasztásának szándékát, az egészséges Nemzettudat kialakítását, elültetését tekinti feladatának.

Létkérdésünk, hogy a következő nemzedék is lássa és ismerje Magyarország értékeit, és ezek az értékek ne homályosodjanak, ne tűnjenek el a fogyasztói társadalom és a globalizáció süllyesztőjében.

Valljuk, hogy legfőbb e tekintetben a gyermek kinek elméjét színesítve, kultúránk, történelmünk szélesebb, mélyebb megismerésével, fontos alapokat rakhatunk le.

A modernkor és a tömegkultúra tendenciája az, hogy a könyvet, mint a tudás forrását fokozatosan „semmisé” tegye, és az Internetet helyezze előtérbe.
Alapítványunk az Internet által kínált lehetőségeket pozitívnak tartja, azonban valljuk, hogy a felnövekvő generációkat, nem lehet –csak- a világháló által valós információkhoz juttatni. 
A Guttenberg galaxis eddigi eredményeit nem lehet túlhaladni és helyettesíteni.
Az információk sebességének áramlása nem pótolhatja a könyvet és a történelmi hagyományokat, mivel az olvasás térvesztése és a képi kultúra térnyerése a fogyasztói kultúra velejárója, ezért az Alapítvány céljának tekinti az olvasás és a könyv fontosságának hangsúlyozását.

Ipso Facto- Magából a Tényből: miért? Mert tiszta szívvel, nyíltan, őszintén szólni és elfogulatlanul tenni azért, hogy különböző értékrendek ne ellentétei legyenek egymásnak, hanem békés együtt élői. Törekedni kívánunk továbbá arra, hogy a történelmi tények feltárása, kutatása elfogulatlanul, tényszerűen történjen. Sem politikai, sem gazdasági érdekek nem befolyásolhatják ezen szándékot.

Ipso Facto Alapítvány Kuratóriuma

Letőltés (.pdf)